• ساعت : ۱۵:۱۶:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ 
  • کد خبر : ۳۶۵۰
مزایده حضوری مركبات سطح شهر
شهردای تنکابن در نظر دارد به استناد بند ۱ از ۵ صورتجلسه شماره ۱۵ شورای اسلامی شهر نسبت به فروش مرکبات سطح شهر بر اساس تعرفه قیمت کارشناسی اقدام نماید .

آگهی مزایده حضوری
موضوع : فروش مرکبات سطح شهر

 شهردای تنکابن در نظر دارد به استناد بند ۱ از ۵ صورتجلسه شماره ۱۵ شورای اسلامی شهر نسبت به فروش مرکبات سطح شهر بر اساس تعرفه قیمت کارشناسی اقدام نماید .
لذا از کلیه شرکت کنندگان واجدالشرایط دعوت به عمل می آید پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد به اداره مالی و اقتصادی مراجعه نمایند .

محمدابراهیم لاریجانی
شهردار تنکابن

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0